Ruszył nabór do otwartego konkursu ofert „Opolskie ze smakiem”

Zapraszamy do składania ofert  w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolskie ze smakiem” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach w/w konkursu zakresem zadań objęte zostają obszary tematyczne dot. wspierania działań promujących dziedzictwo kulinarne oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne m.in. poprzez:

– organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji i wydarzeń w zakresie produktów tradycyjnych i  lokalnych oraz posiadających europejskie oznaczenie geograficzne oraz  niemarnowania żywności,

– organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i wydarzeń o charakterze kulinarnym, mających na celu aktywizację kobiet, ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych, zwłaszcza międzypokoleniowych,  na obszarach wiejskich,

– wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów, produkcja filmów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny,

– organizowanie  warsztatów z  zakresu  wytwarzania  żywności  metodami tradycyjnymi,

– identyfikacja produktów tradycyjnych (m.in. poprzez wywiady etnograficzne) w celu  wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– organizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i/lub z internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie (m.in. sokomaty, jajkomaty, domki drewniane, regały służące do promocji  regionalnych produktów żywnościowymi,
e-sklep wiejski itp.).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2024 roku przeznacza się kwotę do 200 000 zł.

Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 10 000 zł.

Nabór trwa do 18 lutego 2024 r.

Szczegóły składania ofert w ogłoszeniu pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2024/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajac/

Ogłoszenie Konkursu Opolskie Ze Smakiem

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej