Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do urzędu marszałkowskiego. Urząd po weryfikacji przesyła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych mogą wystąpić:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawe,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Czym jest produkt tradycyjny przeczytasz TUTAJ.

Kto prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych

 • Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przy współpracy Marszałka Województwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Marszałek Województwa zobowiązany jest do przyjmowania i oceny wniosków o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. Marszałek Województwa przed dokonaniem oceny zwraca się do izby gospodarczej, zrzeszającej producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z prośbą o wyrażenie opinii.
 • Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków od Marszałków Województw oraz prowadzenie i uaktualnianie Listy Produktów Tradycyjnych.
 • Lista jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

Jak złożyć wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych?

 1. Przygotowanie wniosku o wpis w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.
 2. Przygotowanie załączników potwierdzających tradycję (kserokopie):
  – dokumenty z Muzeum Etnograficznego,
  – zapisy ze starych książek kucharskich
  – fragmenty utworów literackich
  – wywiady etnograficzne
  – stare fotografie, etykiety
  – stare odręczne przepisy i inne materiały
 3. Dołączenie zdjęć w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD
  JPG o rozdzielczości:
  1009 x 460 – minimalnie
  2199 x 920 px – parametr zalecany
  wraz z oświadczeniem do przekazania praw do zdjęcia.
 4. Przygotowanie streszczenia do 3 tys. znaków.
 5. Złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego należy składać osobiście lub listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Referat Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

tel. 77 44 82 108 lub 109; e-mail: dziedzictwokulinarne@opolskie.pl 

Tu można pobrać: