Otwarty konkurs ofert „Opolskie ze smakiem”

 

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 5060/2021 z dnia  5 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert wyłaniając 16 podmiotów, które otrzymają blisko 144 tys zł dotacji.

Przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego środki finansowe będą wydatkowane w tym roku na m.in. na warsztaty, publikacje, konkursy, imprezy kulinarne.

Gratulujemy!

Wykaz przyznanych dotacji

 

 

_______________________________________________________________________

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4618/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Zadania konkursowe obejmować mogą między innymi:

  • organizowanie lub  uczestnictwo  w  szkoleniach,  festiwalach,  targach  i  konferencjach  promujących produkty tradycyjne i lokalne wytwarzane na terenie województwa opolskiego, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność produktów tradycyjnych i  lokalnych  na  Opolszczyźnie  oraz  popularyzację  idei  Opolskie ze smakiem, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny,
  • organizowanie warsztatów z  zakresu  wytwarzania  żywności  metodami tradycyjnymi,  z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • organizowanie konkursów związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • organizacja wizyt studyjnych u producentów należących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i u producentów, których produkty są wpisane na listę produktów tradycyjnych, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • identyfikacja produktów tradycyjnych (m.in. wywiady etnograficzne) celem wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • zorganizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie (m.in. sokomaty, jajkomaty, domki drewniane, regały służące do promocji regionalnych produktów żywnościowymi, e-sklep wiejski itp.)

Zadanie może być dofinansowane w postaci wsparcia realizacji zadania- tj. z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 150 000 zł.

Na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 10 000 zł.

Nabór trwa do 21 maja 2021 r. godz.15:30

Szczegóły składania ofert w ogłoszeniu pod linkiem :

https://bip.opolskie.pl/2021/04/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-3/

Jak podpisać dokument elektronicznie ?  sprawdź 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Klauzula informacyjna RODO

Instrukcja składania i podpisywania Oferty Przez EPUAP